ข้อมูลประเทศ บรูไน ดารุสซาลาม

บรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

 

แผนที่

 

ชื่อทางการ : เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลวา ดินแดนแหงความสงบสุข)

ที่ตั้ง :ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะบอรเนียว (ละติจูดที่ 5 เหนือเสนศูนยสูตร)

           แบงเปนสี่เขต คือ เขต Brunei-Muara  เขต Belait  เขต Temburong  และเขต Tutong

พื้นที่ :5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นที่รอยละ 70 เปนปาไมเขตรอน

เมืองหลวง : บันดาร เสรี เบกาวัน (Bandar Seri Begawan)

ประชากร : 370,00 คน (2548) ประกอบดวย มาเลย (66%) จีน (11%) และอื่น ๆ (23%)

           มีอัตราการเพิ่มของประชากรปละ 2 %

ภูมิอากาศ : อากาศโดยทั่วไปคอนขางรอนชื้น มีปริมาณฝนตกคอนขางมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส

ภาษา : ภาษามาเลย (Malay หรือ Bahasa Melayu) เปนภาษาราชการ  รองลงมาเปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน

ศาสนา : ศาสนาประจำชาติ คือ ศาสนาอิสลาม (67%)

               ศาสนาอื่น ๆ ไดแก ศาสนาพุทธ (13%) ศาสนาคริสต (10%) และฮินดู

สกุลเงิน : ดอลลารบรูไน (Brunei Dollar : BND)

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 22.9 บาท/ 1 ดอลลารบรูไน (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารบรูไน  (มกราคม 2552)

(คาเงินบรูไนมีความมั่นคงและใชอัตราแลกเปลี่ยนเดียวกับเงินสิงคโปร  และสามารถใชเงินสิงคโปรในบรูไนไดทั่วไป)

ระบอบการปกครอง : สมบูรณาญาสิทธิราชย  โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีฮัจญี ฮัสซานัล โบลเกียห์ มูอิซซัดดิน วัดเดาละห (His Majesty Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah) ทรงเปนองคพระประมุขของประเทศตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2510

* รัฐธรรมนูญฉบับวันที่ 1 มกราคม 2527 กำหนดใหสมเด็จพระราชาธิบดีทรงเปนอธิปตย คือ เปนทั้งประมุขและนายกรัฐมนตรี

* สมเด็จพระราชาธิบดีองคปจจุบันยังทรงดำรงตำแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังดวย

* ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีจะตองเปนชาวบรูไนฯ เชื้อสายมาเลยโดยกำเนิด และจะตองนับถือศาสนาอิสลามนิกายสุหนี่

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s