ข้อมูลประเทศ พม่า

พม่า (Myanmar)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สหภาพพมา (Union of Myanmar)

ที่ตั้ง :ตั้งอยูที่ละติจูดที่ 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ  ภูมิประเทศตั้งอยูตามแนวอาวเบงกอลและทะเลอันดามันทำใหมีชายฝงทะเลยาวถึง 2,000 ไมล

– ทางตะวันออกเฉียงเหนือติดกับทิเบตและจีน

– ทางตะวันออกติดกับลาว

– ทางตะวันออกเฉียงใตติดกับไทย

– ทางตะวันตกเฉียงเหนือติดกับบังคลาเทศและอินเดีย

– ทางตะวันตกเฉียงใตและทางใตติดกับทะเลอันดามันและอาวเบงกอล

 

พื้นที่ :676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เทาของไทย)

เมืองหลวง : เนปดอ (Naypyidaw) (ภาษาพมา) หรือบางครั้งสะกดเปน เนปตอ (Nay Pyi Taw) (มีความหมายวา มหาราชธานี)  เปนเมืองหลวงและเมืองศูนยกลางการบริหารของสหภาพพมาที่ไดยายมาจากยางกุงตั้งแตวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548  ตั้งอยูในหมูบานจัตปแว (Kyatpyae) ทางทิศตะวันตกของตัวเมืองเปยนมานา (Pyinmana) ในเขตมัณฑะเลย  สภาพภูมิประเทศเปนภูเขาโดยรอบ  เมืองนี้เปนเมืองเดียวของประเทศพมาที่สามารถใชไฟฟาไดตลอด 24 ชั่วโมง  ซึ่งในขณะที่เมืองหลวงเกายางกุงจะไฟฟาดับอยางนอย 6 ชั่วโมง  เมืองนี้อยูหางยางกุงไปทางเหนือประมาณ 320 กิโลเมตร  ไมมีสัญญาณโทรศัพท ซึ่งทางการพมานั้นตองการ  เมืองนี้เริ่มมีการสรางสิ่งตาง ๆ บางแลว เชน อพารตเมนท  ซึ่งคนพอมีเงินที่จะมาซื้ออยูอาศัย  เริ่มมีประชาชนอพยพมาอาศัยอยูหลายหมื่นคน แตเมืองหลวงแหงนี้ ยังไมมีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซึ่งกำลังกอสรางตอไป

ประชากร :  ประมาณ 56 ลานคน  (พ.ศ.2548)  มีเผาพันธุ 135 เผาพันธุ ประกอบดวย เชื้อชาติหลัก ๆ 8 กลุม คือ พมา (รอยละ 68)  ไทยใหญ (รอยละ 8)  กะเหรี่ยง (รอยละ 7)  ยะไข (รอยละ 4)  จีน (รอยละ 3) มอญ (รอยละ 2)  อินเดีย (รอยละ 2)

ภูมิอากาศ : สภาพภูมิอากาศสวนใหญในบริเวณที่เปนเทือกเขาสูงทางตอนกลางและตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศแหงและรอนมากในฤดูรอน  สวนในฤดูหนาวอากาศจะเย็นมาก  ตามชายฝงทะเลและบริเวณที่ราบลุมแมน้ำจะแปรปรวนในชวงเปลี่ยนฤดู เพราะไดรับอิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นเสมอ ทำใหบริเวณนี้มีฝนตกชุกหนาแนนมากกวาตอนกลางหรือตอนบนของประเทศที่เปนเขตเงาฝน  ขอแนะนำสำหรับนักทองเที่ยว คือ ควรเดินทางในชวงเดือนพฤศจิกายน – กุมภาพันธ เพราะฝนไมตก และอากาศไมรอนจนเกินไปนัก

ภาษา : ภาษาพมาเปนภาษาราชการ

ศาสนา : ศาสนาพุทธ (พมาบัญญัติใหศาสนาพุทธเปนศาสนาประจำชาติใน พ.ศ. 2517) รอยละ 90  ศาสนาคริสตรอยละ 5  ศาสนาอิสลามรอยละ 3.8  ศาสนาฮินดูรอยละ 0.05

สกุลเงิน : จาด (Kyat : MMK)

อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 25 จาดตอ 1 บาท หรือประมาณ 1,300 จาดตอ 1 ดอลลารสหรัฐ (มิถุนายน 2549)

ระบอบการปกครอง : เผด็จการทางทหาร  ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (State Peace and Development Council – SPDC)

* ประธานสภาสันติภาพและการพัฒนาแหงรัฐ (ประมุขประเทศ) คือ

พลเอกอาวุโส ตาน ฉวย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 2535)

* นายกรัฐมนตรี (หัวหนารัฐบาล) คือ พล.อ.เทียน เส่ง (Gen. Thein Sein) นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของพมา (พ.ศ. 2550)

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s