ข้อมูลประเทศ ฟิลิปปินส์

ฟิลิปปินส์ (Philippines)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐฟลิปปนส (Republic of the Philippines)

ที่ตั้ง :เปนประเทศหมูเกาะที่ประกอบดวยเกาะจำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ  ตั้งอยูในมหาสมุทรแปซิฟก  หางจากเอเชียแผนดินใหญทางตะวันออกเฉียงใต  ประมาณ 100 กม.  และมีลักษณะพิเศษ คือ เปนประเทศเพียงหนึ่งเดียวที่มีพรมแดนทางทะเลที่ติดตอระหวางกันยาวมากที่สุดในโลก

– ทิศตะวันตกและทิศเหนือติดกับทะเลจีนใต

– ทิศตะวันออกและทิศใตติดกับมหาสมุทรแปซิฟก

– อยูหางจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร

 

พื้นที่ :298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)     

เมืองหลวง : กรุงมะนิลา (Manila)

ประชากร : 88.7 ลานคน (พ.ศ.2550)

ภูมิอากาศ : มรสุมเขตรอน ไดรับความชุมชื้นจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ไดรับฝนจากลมพายุไตฝุน และดีเปรสชั่น บริเวณที่ฝนตกมากที่สุด คือ เมืองบาเกียว เปนเมืองที่ฝนตกมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต

ภาษา : มีการใชภาษามากกวา 170 ภาษา โดยสวนมากเกือบทั้งหมดนั้นเปนตระกูลภาษายอยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวันตก  แตในป พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญไดระบุใหภาษาฟลิปโน (Filipino) และภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ  สวนภาษาตางประเทศอื่น ๆ ที่ใชกันมากในประเทศฟลิปปนสมีทั้งหมด 8 ภาษา ไดแก ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเกี้ยน ภาษาจีนแตจิ๋ว ภาษาอินโดนีเซีย ภาษาซินด ภาษาปญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ  โดยฟลิปปนสนั้น มีภาษาประจำชาติคือ ภาษาตากาล็อก

ศาสนา :  รอยละ 92 ของชาวฟลิปปนสทั้งหมดนับถือศาสนาคริสต โดยรอยละ 83 นับถือนิกายโรมันคาทอลิก และรอยละ 9 เปนนิกายโปรเตสแตนต  มุสลิมรอยละ 5  พุทธและอื่น ๆ รอยละ 3

สกุลเงิน : เปโซ (Peso : PHP)

        อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ  (ขาย) 0.75 บาท/ 1 เปโซ (มกราคม 2552)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเปนประมุขและหัวหนาฝายบริหาร (วาระ ๖ ป)

  * ประธานาธิบดีคนปจจุบัน คือ นายเบนิโญ อาคิโน

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s