ข้อมูลประเทศ ลาว

ลาว (Laos)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic Republic)

ที่ตั้ง :เปนประเทศที่ไมมีทางออกสูทะเล  มีพรมแดนติดจีนและพมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ติดตอกับเวียดนามทางทิศตะวันออก  ติดตอกับกัมพูชาทางทิศใต  และติดตอกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก

พื้นที่ :236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณครึ่งหนึ่งของประเทศไทย)

    แบงเปน 16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวียงจันทน)

เมืองหลวง : นครเวียงจันทน (Vientiane) (เปนเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. สวนแขวงเวียงจันทนเปนอีกแขวงหนึ่งที่อยูติดกับนครหลวงเวียงจันทน)

 

ประชากร : 5.6 ลานคน (ป 2548)  ประกอบดวย ลาวลุมรอยละ 68  ลาวเทิงรอยละ 22  ลาวสูงรอยละ 9

           รวมประมาณ 68 ชนเผา

ภูมิอากาศ : อุณหภูมิเฉลี่ย 29-33 องศา  ต่ำสุด 10 องศา  ปริมาณฝนตกเฉลี่ย 1,715 มม.ตอป  ความชื้น 70-80 %

ภาษา : ภาษาลาวเปนภาษาราชการ

ศาสนา : รอยละ 75 นับถือศาสนาพุทธ  รอยละ 16-17 นับถือผี  ที่เหลือนับถือศาสนาคริสต (ประมาณ 100,000 คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)

สกุลเงิน : กีบ (Kip)

         อัตราแลกเปลี่ยน 1 บาท : 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)

ระบอบการปกครอง : ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต (ทางการลาวใชคำวา ระบอบประชาธิปไตยประชาชน)  โดยพรรคการเมืองเดียวเปนองคกรชี้นำประเทศ คือ

พรรคประชาชนปฏิวัติลาว  มีอำนาจสูงสุดตั้งแตลาวเริ่มปกครองในระบอบสังคมนิยม เมื่อ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2518

* ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาว หมายถึง ตำแหนงประธานาธิบดี) คือ พล.ท.จูมมะลี ไซยะสอน  (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)

* หัวหนารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี คือ นายบัวสอน บุบผาวัน  (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549)

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s