ข้อมูลประเทศ สิงคโปร์

สิงคโปร์ (Singapore)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐสิงคโปร (Republic of Singapore)

ที่ตั้ง :เปนนครรัฐ ที่ตั้งอยูบนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต  ที่ละติจูด 1°17’35″ เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวันออก  ตั้งอยูทางใตสุดของคาบสมุทรมาเลย  อยูทางใตของรัฐยะโฮรของประเทศมาเลเซีย  และอยูทางเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย

พื้นที่ :ประกอบดวยเกาะสิงคโปรและเกาะใหญนอยบริเวณใกลเคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต)  เกาะสิงคโปรเปนเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร  และความกวางจากทิศเหนือไปยังทิศใตประมาณ 23 กิโลเมตร

เมืองหลวง : สิงคโปร

ประชากร : 4.35 ลานคน (พ.ศ.2548)  ประกอบดวยชาวจีน 76.5%  ชาวมาเลย 13.8%  ชาวอินเดีย 8.1%

และอื่น ๆ 1.6%

ภูมิอากาศ : รอนชื้น มีฝนตกตลอดป อุณหภูมิเฉลี่ย 26.8 องศาเซลเซียส

ภาษา : ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย (ภาษาประจำชาติ)  จีนกลาง (แมนดาริน)  ทมิฬ  และอังกฤษ  สิงคโปรสงเสริมใหประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะที่ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชในการติดตองานและในชีวิตประจำวัน

ศาสนา : พุทธ 42.5%  อิสลาม 14.9%  คริสต 14.5%  ฮินดู 4%  ไมนับถือศาสนา 25%

สกุลเงิน : ดอลลารสิงคโปร (Singapore Dollar : SGD)

อัตราแลกเปลี่ยน (ซื้อ) 23 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร  (ขาย) 23.5 บาท/ 1 ดอลลารสิงคโปร (มกราคม 2552)

ระบอบการปกครอง : สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมีประธานาธิบดีเปนประมุข และนายกรัฐมนตรีเปนหัวหนาฝายบริหาร

 * ประธานาธิบดี คือ นายเซลลาปัน รามานาทาน

 * นายกรัฐมนตรี คือ นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547)

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s