ข้อมูลประเทศ อินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย (Indonesia)

ธงชาติ

ตราแผ่นดิน

แผนที่

ชื่อทางการ : สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)

ที่ตั้ง :อยูในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต  โดยตั้งอยูบนเสนทางเชื่อมตอระหวางมหาสมุทรแปซิฟกกับมหาสมุทรอินเดีย และเปนสะพานเชื่อมระหวางทวีปเอเชียกับออสเตรเลีย ทำใหอินโดนีเซียสามารถควบคุมเสนทางการติดตอระหวางมหาสมุทรทั้งสอง ผานชองแคบที่สำคัญตางๆ เชน ชองแคบมะละกา ชองแคบซุนดา และชองแคบล็อมบอก ซึ่งเปนเสนทางขนสงน้ำมันจากตะวันออกกลางมายังประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียตะวันออก

พื้นที่ :1,890,754 ตารางกิโลเมตร  เปนประเทศหมูเกาะที่มีขนาดใหญที่สุดในโลก ประกอบดวยเกาะใหญนอย

กวา 17,508 เกาะ รวมอยูในพื้นที่ 4 สวน คือ

– หมูเกาะซุนดาใหญ ประกอบดวย เกาะชวา สุมาตรา บอรเนียว และสุลาเวสี

– หมูเกาะซุนดานอย ประกอบดวยเกาะเล็ก ๆ ที่ตั้งอยูทางตะวันออกของเกาะชวา มีเกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร

– หมูเกาะมาลุกุ หรือ หมูเกาะเครื่องเทศ ตั้งอยูระหวางสุลาเวสี กับอิเรียนจายาบนเกาะ นิวกีนี

– อีเรียนจายา อยูทางทิศตะวันตกของปาปวนิวกินี

เมืองหลวง : จาการตา(Jakarta)

ประชากร : ประมาณ 220 ลานคน ประกอบดวย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุม ซึ่งพูดภาษาตางกันกวา 583 ภาษา

     รอยละ 61 อาศัยอยูบนเกาะชวา

ภูมิอากาศ : มีอากาศรอนชื้นแบบศูนยสูตร ประกอบดวย 2 ฤดู คือ ฤดูแลง (พฤษภาคม-ตุลาคม) และ

                   ฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)

ภาษา : ภาษาราชการและภาษาประจำชาติ ไดแก ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa Indonesia

ศาสนา : ชาวอินโดนีเซียรอยละ 87 นับถือศาสนาอิสลาม  รอยละ 6 นับถือศาสนาคริสตนิกายโปรแตสแตนท

              รอยละ 3.5 นับถือศาสนาคริสตนิกายแคทอลิก  รอยละ 1.8 นับถือศาสนาฮินดู  และรอยละ 1.3 นับถือ

ศาสนาพุทธ

สกุลเงิน : รูเปยห (Rupiah : IDR)

                อัตราแลกเปลี่ยนประมาณ (ซื้อ) 2.87 บาท / 1,000 รูเปยห  (ขาย) 3.32 บาท / 1,000 รูเปยห (มกราคม 2552)

ระบอบการปกครอง : ประชาธิปไตย ที่มีประธานาธิบดีเปนประมุข และหัวหนาฝายบริหาร

 * ประธานาธิบดี คือ ดร.ซูซีโล บัมบัง ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono)

(ตุลาคม 2547)

 

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s