Book leaf Love

Book leaf will make love for you, everything is a sign of your and mine love.

Love Pictures (2)

Advertisements

เพลงชาติของบรูไน

ขอพระอัลเลาะห์ทรงอวยพรแด่พระองค์
จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
จงทรงปกครองราชอาณาจักรโดยธรรมและความสง่างาม
และจงทรงนำปวงชนให้เป็นสุขอยู่ชั่วกาลนานเทอญ
ขอสันติภาพจงมีแด่ราชรัฐและองค์สุลต่าน
ขอพระผู้เป็นเจ้าของข้าได้ทรงพิทักษ์บรูไน นครแห่งสันติด้วยเถิด

เพลงชาติของเวียดนาม

ทหารเวียดนามทั้งหลาย รุกไปข้างหน้า !
ด้วยใจเด็ดเดี่ยวในการพิทักษ์มาตุภูมิ
เสียงฝีเท้าที่เร่งเร้าดังก้องทั่วท้องถนนอันยาวไกลและทุรกันดาร
จิตวิญญาณของชาติสถิตในธงแดงอาบเลือดแห่งชัยชนะ
เสียงปืนที่กระหน่ำยาวนานสอดประสานไปกับเสียงเพลงเดินทัพ
หนทางสู่ความรุ่งเริองของเราทอดทับบนซากศพของเหล่าศัตร
มาฝ่าฟันความทุกข์ยากนานัปประการ แล้วร่วมสร้างที่มั่นต้านข้าศึก
จงสู้เพื่อจุดมุ่งหมายของผองชนอย่างไม่ลดละ
เร่งเข้าสู่สมรภูมิกันเถอะ !
รุกไปข้างหน้า ! ทุกคนรุกไปข้างหน้า !
เวียดนามของเราอยู่ยืนยงชั่วกัปกัลป์

 

ทหารเวียดนามทั้งหลาย รุกไปข้างหน้า!
ธงดาวทองโบกสะบัดพลิ้ว
นำปวงชนพ้นความทุกข์ยากลำเค็ญ
มาร่วมมุมานะต่อสู้เพื่อสร้างชีวิตใหม่
จงลุกขึ้นสู้และทำลายโซ่ตรวนทิ้ง
เพราะเรากล้ำกลืนฝืนทนต่อความเคียดแค้นชิงชังมานานพอแล้ว
จงเตรียมพร้อมต่อการเสียสละทุกสิ่ง เพื่อชีวิตอันรุ่งโรจน์ในภายหน้า
จงสู้เพื่อจุดมุ่งหมายของผองชนอย่างไม่ลดละ
เร่งเข้าสู่สมรภูมิกันเถอะ !
รุกไปข้างหน้า ! ทุกคนรุกไปข้างหน้า !
เวียดนามของเราอยู่ยืนยงชั่วกัปกัลป์

เพลงชาติของสิงคโปร์

มาเถิด เราชาวสิงคโปร์ทั้งหลาย
มาร่วมมุ่งหน้าสู่ความสุขร่วมกัน
ขอความปรารถนาอันทรงเกียรติของเรานั้นจงดล
ให้ประเทศสิงคโปร์ประสบผลสำเร็จ
มาเถิด เรามาสามัคคีกัน
ในจิตวิญญาณดวงใหม่
เราผองจงตะโกนก้องว่า
สิงคโปร์จงเจริญ
สิงคโปร์จงเจริญ

เพลงชาติของอินโดนีเซีย

อินโดนีเซีย มาตุภูมิของข้า
แผ่นดินที่ข้ายอมพลีโลหิต
ณ ที่นั้น ข้าขอหยัดยืน
เพื่อปกป้องมาตุภูมิ
อินโดนีเซีย ประชาชาติของข้า
ประชาชนและมาตุภูมิของข้า
มาเถิด เราจงตะโกนก้อง
“อินโดนีเซียจงเป็นเอกภาพ”

แผ่นดินของข้า จงเจริญ
ประเทศของข้า จงเจริญ
และรวมถึงประชาชาติของข้าทั้งผอง
ตื่นเถิดดวงวิญญาณ
ตื่นเถิดสังขารของปวงประชา
เพื่ออินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่

(* ประสานเสียง)
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ เอกราช เอกราช
แผ่นดินข้า ประเทศข้า ที่ข้ารัก
อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ เอกราช เอกราช
จงเจริญเถิด อินโดนีเซียอันยิ่งใหญ่ (* ซ้ำ)

เพลงชาติของมาเลเซีย

แผ่นดินของข้า
คือผืนดินถิ่นเกิด
ผองประชาพำนัก
ด้วยรักสามัคคี ก้าวหน้า

จงประสพสุขล้วน
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร
ขอองค์ราชา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม

จงประสพสุขล้วน
ขอพระเจ้าทรงอำนวยพร
ขอองค์ราชา
ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม